128 Viacre?azový dopravník


128 Viacre?azový dopravníkJedná sa o špeciálny druh re?azového dopravníka, ktorý sa používa na transport gu?atiny do seka?ky. Nachádza sa zvy?ajne za kaskádou 102. Gu?atina je transportovaná po viacerých re?aziach v pozd?žnom smere. Re?aze tvoria dopravný pás. Sú uložené na plastovom vedení a pohá?ané cez re?azové koleso od elektromotora. Napínanie re?azí je mechanické. Robustná konštrukcia dopravníka je zváraná z výpalkov, ?o zabezpe?uje jeho dlhú životnos?. Rýchlos? dopravníka závisí od rýchlosti posuvu seka?ky, ktorá môže by? regulovaná frekven?ným meni?om. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od množstva prepravovaného materiálu. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 3,05 metra, šírka 1,02 metra. Nasledujúcim dopravníkom býva spravidla val?ekový dopravník 126.

<< >>


Viacre?azový dopravník [04413006-10]


D?žka gu?atiny [m]: bis 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-350
Max. za?aženie [kg]: 4500
D?žka dopravníka [mm]: 3050
Celková šírka dopravníka [mm]: 1560
Výška dopravníka [mm]: 2800
Po?et re?azových dráh [ks]: 9