116 Dopravník k odkôr?ova?u


116 Dopravník k odkôr?ova?uDopravníky slúžia na pozd?žny transport gu?atiny k odkôr?ova?u a následne transport gu?atiny po jej odkôrnení. Rozlišujeme dva typy. Dopravník pred odkôr?ova?om: Základom dopravníka môže by? dopravný pás pohybujúci sa po val?ekových stoliciach alebo re?az s unáša?mi pohybujúca sa po hardoxovom vedení. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Šírka pásu sa ur?í pod?a priemeru gu?atiny. Pevnos? a typ pásu alebo re?aze sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Rýchlos? transportu sa ur?í pod?a rýchlosti odkôr?ova?a a môže sa regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom. Napínanie pásu alebo re?aze môže by? mechanické alebo hydraulické. D?žka dopravníka býva od 1 do 6 m. Pred vstupom do samotného odkôr?ova?a je pásový alebo re?azový dopravník ukon?ený vstupnou rolkou do odkôr?ova?a, ktorá slúži na vycentrovanie gu?atiny k osi odkôr?ova?a. Konštrukcia dopravníka je výkyvná, tzn. koniec dopravníka pred odkôr?ova?om sa nadvihuje alebo spúš?a pod?a priemeru gu?atiny. Cie?om je dopravi? gu?atinu do stredu rotora odkôr?ova?a. Na samotnom dopravníku je zabudované jednoduché meranie, ktoré ur?í približný priemer gu?atiny. Zvy?ajne býva pred odkôr?ova?om s pevnou výškou rotora. Dopravník za odkôr?ova?om: Základom dopravníka môže by? dopravný pás pohybujúci sa po val?ekových stoliciach alebo re?az s unáša?mi pohybujúca sa po hardoxovom vedení. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Šírka pásu sa ur?í pod?a priemeru gu?atiny. Pevnos? a typ pásu alebo re?aze sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Rýchlos? transportu sa ur?í pod?a rýchlosti odkôr?ova?a a môže sa regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom. Napínanie pásu alebo re?aze môže by? mechanické alebo hydraulické. D?žka dopravníka je od 1 do 6 m. Dopravník býva umiestnený za odkôr?ova?om. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109 a 110, dopravník pre detektor kovov 115 alebo triedenie gu?atiny 118.

<< >>


Dopravník pred odkôr?ova? [02009002-60]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,5
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 650
D?žka dopravníka [mm]: 3800
Dopravná výška [mm]: 1330
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP630/4;5+0/Glatt
Hnací bubon: D630 mit Gummierung
Napínací bubon: D610
Vratné valce: 1 x
Koncová rolka: 1 x
Zdvíhanie: hydraulisch
Pozri viac

Dopravník za odkôr?ova? [02009002-80]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,5
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 6500
D?žka dopravníka [mm]: 3500
Dopravná výška [mm]: 1300
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP630/4;5+0/Glatt
Hnací bubon: D630, mit Gummierung
Napínací bubon: D610
Vratné valce: 1 x
Pozri viac

Výstupná rolka za odkôr?ova? [00820225-10]


Výška [mm]: 2295
D?žka [mm]: 1345
Šírka [mm]: 1620
Dopravná výška [mm]: 1030
Koleso: 2x unten + 2x oben, D840, mit Federung
Pozri viac